Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy TopSprzedawca, dostępy pod adresem internetowym https://topsprzedawca.pl, prowadzony jest przez Artura Ziemiańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HQ Software Artur Ziemiański, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6681974142, REGON 364747010.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Użytkownikiem aplikacji. Poniższy regulamin może ulegać zmianom, a do wykładni postanowień niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo polskie.

§ 2
Definicje

 1. Serwis internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://topsprzedawca.pl
 2. Właściciel – podmiot posiadający wyłączne prawa do serwisu TopSprzedawca, to jest działalność gospodarcza HQ Software Artur Ziemiański prowadzona przez Artura Ziemiańskiego.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna, jednostka administracyjna, która przeszła pomyślnie proces rejestracji w serwisie. Użytkownik musi być pełnoletni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Regulamin – niniejszy dokument Serwisu internetowego TopSprzedawca.

§ 3
Kontakt z właścicielem serwisu

 1. Adres e-mail: info@topsprzedawca.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 663 379 097
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie z Właścicielem serwisu w godzinach 09:00-17:00 w dniach od poniedziałku do piątku z pominięciem świąt.

§ 4
Korzystanie z serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi tworzyć Raporty zawierające dane o transakcjach wykonywanych w sewisie Allegro.pl. Dane pochodzące z Allegro.pl zbierane są od dnia 23.02.2020r. Serwis nie pobiera od użytkownika oraz nie przechowuje danych logowania dotyczących kont Allegro. Wszystkie operacje wykonywane w Serwisie mogą być wykorzystywane tylko na własny użytek. Zakazuje się udostępniania wyników raportów osobom trzecim, bez zgody Właściciela Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Serwis zgodnie z przeznaczeniem i nie narażać go na niepotrzebne obciążenie. Wszystkie Raporty wygenerowane przez Serwis oraz pliki wynikowe należą do Właściela Serwisu. Użytkownik poświadcza, że wprowadzone przez niego dane są prawdziwe w szczególności te dotyczące faktur VAT. Za złe wprowadzenie danych odpowiedzialny jest tylko Użytkownik. W wyniku naruszeń postanowień regulaminu.

§ 5
Wymagania techniczne

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Preferowane Google Chrome 79.0.3945.88 lub nowsze.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) podawane podczas rejestracji użytkownika.
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§ 6
Informacje ogólne

 1. Właściciel w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Serwis zapewnia ciągłość funkcjonowania usługi tylko dla Użytkowników posiadających aktywny abonament PREMIUM. Natomiast Użytkownik posiadający aktywne konto, które posiada DARMOWY abonament, nie mają gwarancji jakości oraz ciągłości świadczonych usług przez Serwis. Za przerwę w ciągłości funkcjonowania serwisu uważa się okres niedostępności Serwisu dla Użytkownika gdzie przyczyna stoi po stronie Serwisu. W takim przypadku w ramach gwarancji czas abonamentu PREMIUM zostanie wydłużony o czas niedostępności serwisu. W celu uzyskania Rekompensaty, Użytkownik musi powiadomić Właściciela pisząc na adres e-mail info@topsprzedawca.pl w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia zdarzenia. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu kolejnych 7 dni.
  Gwarancja nie obejmuje przedziału czasowego pomiędzy godzinami 23:00, a 07:00, weekendów oraz świąt. W tym czasie Serwis zastrzega sobie możliwość przeprowadzania prac konserwacyjnych lub wprowadzania nowych funkcjonalności.
  Za przerwę w funkcjonowaniu Serwisu nie uważa się również opóźnienia lub braku danych pobieranych z serwisu Allegro.
 3. Ceny abonamentu przedstawione w Serwisie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 7
Prawa do Serwisu oraz jego zawartości

 1. Pełne prawa do Serwisu (nazwa, treści logotypy, grafiki) oraz do danych generowanych przez Serwis posiada wyłącznie Właściciel Serwisu.

§ 8
Polityka prywartności i RODO

 1. Polityka prywartności
  Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis. Serwis zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim oraz dołoży wszelkich starań do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia, oraz usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Właścicielem serwisu przesyłając wiadomość na adres info@topsprzedawca.pl. Serwis ma prawo wykorzystywać dane podane przez użytkownika takie jak: adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko nazwę firmy, NIP, adres firmy do działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz o informowania go o zdarzeniach odbywających się w zakresie Serwisu.
  Serwis może zbierać informacje techniczne takie jak adresy IP, informacje na temat przeglądarki internetowej, geolokalizacja itp. Dane te zbierane są w celu monitorowania i doskonalenia usług oferowanych przez Seriws. Serwis wykorzystuje również pliki Cookie.
 2. RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujemy, iż: 2a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Artura Ziemiański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HQ Software Artur Ziemiański, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6681974142, REGON 364747010. 2b. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usług analitycznych serwisu TopSprzedawca, której stroną są Państwo, na podstawie art.6 ust.2 w/w rozporządzenia;
  - ustosunkowania się do zgłoszonych przez Państwa roszczeń z tytułu uchybień w usługach świadczonych przez serwis TopSprzedawca, na podstawie art.6 ust.1 w/w rozporządzenia;
  2c. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w ust. 2b powyżej, będą przechowywane przez cały okres posiadania konta w serwisie TopSprzedawca. Państwa konto może zostać w każdej chwili usunięte z serwisu na Państwa prośbę. W tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail info@topsprzedawca.pl; 2d. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 2e. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 roku – do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych – PUODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pańśtwa dotyczących narusza przepisy w/w rozporządzenia;

§ 9
Oferowane usługi oraz płatności

 1. W Serwisie dostępne są różne typy Abonamentów, które różnią się pod względem oferowanych funkcjonalności. Występują one w wersji płatnej oraz darmowej. Szczegółową specyfikację oraz cennik Abonamentów można znaleźć na stronie głównej seriwsu. Zakres funkcji oraz jej cennik może się zmieniać o czym użytkownicy będą powiadomieni. Właściciel może wprowadzać również nowe typy abonamentów w przyszłości. Wykupienie Abonamentu przedłuża okres jego ważności na 30 dni, chyba że informacje w cenniku stanowią inaczej. Jeżeli akutalnie rzaden płatny abonament nie jest aktywny, okres jego ważności liczony jest od daty poprawnie zakończonej płatności.
 2. Płatności wykonywane są za pomocą serwisu PayU.

§ 10
Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań aby Serwis funkcjonował prawidłowo, a dane w nim przedstawione były spójne i prawdziwe. Jednak są one pobierane z zewnętrznych źródeł w szczególności Allegro WebAPI oraz Allegro REST API i Właściciel nie udziela gwarancji na spójność oraz prawdziwość prezentowanych danych. Rola Serwisu określa się tylko do agregacji oraz prezentacji danych. Serwis nie odpowiada za ewentualne starty spowodowane używaniem przez Użytkownika funkcji oferowanych przez Serwis, ani za starty wynikające z niedostępności Seriwsu wynikające z art. 6 pkt. 2.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06 kwietnia 2020r.